Commons:Pravidla mazání

From Wikimedia Commons, the free media repository
(Redirected from Commons:Pravidla mazání)
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:Deletion policy and the translation is 98% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Deletion policy and have to be approved by a translation administrator.
Outdated translations are marked like this.

Shortcuts : COM:D • COM:DG

Tato stránka vymezuje pravidla pro mazání na projektu Wikimedia Commons. Pro zjednodušení budeme všechny obrázky, zvukové soubory, videa, zdrojové soubory a další soubory označovat v tomto textu názvem „soubory“, zatímco všechny články, kategorie, šablony, diskuse a další stránky budeme nazývat „stránky“. Tato stránka nevysvětluje problematiku autorských práv (copyrightů) ani licenční politiku Commons, o nichž se dočtete na stránce Commons:Licencování.

Přehled postupů

Existují tři hlavní procesy mazání. Ty jsou užívány v různých případech, jejich aplikace záleží na důvodu ke smazání:

 • Rychlé smazání: Pokud jste si naprosto jist(á), že smazání stránky nebo souboru splňuje kritéria pro rychlé smazání, například pokud jste je vy sám (sama) chybně nahrál(a) nebo jde o jasné porušení autorských práv (copyvio), nedovolené druhy licencí „fair use“ a „jen pro nekomerční použití“ a podobně (podrobněji viz níže), soubor je kandidátem na rychlé smazání. Všechny takto označené soubory a stránky jsou umístěny v kategorii Candidates for speedy deletion.
 • Označení ke smazání: Pro různé případy jsou k dispozici zvláštní šablony, které mají za následek smazání souboru (většinou za 7 dní), pokud nebyl nedostatek souboru vyřešen.
 • Řádné smazání: Pokud by mohla být potřebná diskuse (což je v mnoha případech, zvláště pokud jste na Commons nový/á a zajímáte se o licenční problematiku), soubor nebo stránka by měly být zařazeny mezi žádosti o smazání. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, nežádejte o rychlé smazání, ale zařaďte požadavek mezi žádosti o řádné smazání pomocí šablony {{Delete}} a nezapomeňte do šablony uvést důvod, přidat požadavek na stránku žádostí o smazání, kde by měly být všechny nevyřízené žádosti, a informovat toho, kdo soubor nahrál.

Ve všech případech napřed prověřte pomocí GlobalUsage, jestli soubor není používán.

Podrobná pravidla

Právní nedostatky

Porušení autorských práv

Shortcut

Označovací šablona pro rychlé smazání {{Copyvio}} slouží k označení zřejmého porušení autorských práv. Vkládá se s <kdb>{{copyvio|1=Důvod}}</kdb> nebo <kdb{{copyvio|source=URL zdroje}}</kdb> k vysvětlení porušení autorských práv. Pokud je soubor nebo stránka možným ale ne očividným porušením autorských práv (týká se všech chráněných děl ve veřejném prostoru), je lepší použít proces Commons:Žádosti o smazání.

Chybějící licenční informace

Pokud chybí nějaká licenční informace, soubor je označen jako postrádající informaci a ten, kdo jej nahrál, je informován o tom, že má 7 dní na nápravu nedostatku. Potom jej může kterýkoliv správce smazat bez další diskuse. Všechny takto označené soubory jsou umístěny v kategorii Missing legal information.

Soubory postrádající údaj o zdroji nebo o licenci by měly být označeny

 • {{subst:nsd}} (no/missing source, tagged by date – není zdroj, označeno dnem)
 • {{subst:nld}} (no/incomplete licensing information, tagged by date – není licence, označeno dnem)
 • {{subst:npd}} (no/missing permission, tagged by date – není povolení, označeno dnem)
 • {{subst:dw-nsd}} (derivative work, no/missing original source, tagged by date – odvozené dílo – není originální zdroj, označeno dnem)

Uvědomte prosím o označení souboru také toho, kdo jej do Commons nahrál (radu, jak to udělat, naleznete v šabloně po jejím vložení na stránku souboru). Nahravatel má na doplnění chybějících údajů 7 dní.

Pokud jsou po sedmi dnech chybějící informace o zdroji a licenci doplněny, šablona by měla být odejmuta. Pokud problém přetrvává, soubor splňuje podmínky k rychlému smazání. Neměl(a) byste takové soubory zařazovat ke smazání ani k rychlému smazání. Protože jsou označeny datem vložení šablony, správce může v podkategoriích kategorie Missing legal information rychle rozeznat, kterým z označených souborů již uběhla lhůta a je možno je smazat.

Nesvobodné licence a fair use

V souladu s Commons:Licencování, Wikimedia Commons přijímá pouze svobodný obsah, to znamená obrázky a další soubory, které může užívat kdokoli za libovolným účelem. Commons dále nepřijímá nesvobodné soubory užívané v rámci principu Commons:Fair use, s výjimkou nesvobodných symbolů projektů Nadace Wikimedia.

 • Soubory lincencované pouze pod nesvobodnou licencí (fair use, nekomerční nebo pouze s výslovným svolením) mohou být rychle smazány označením šablonou {{Speedydelete}} (nezapomeňte uvést důvod: {{speedydelete|Důvod}}).
 • Pro označení k rychlému smazání souborů nahraných jako fair use slouží šablona {{Fair use}}.

Další licenční/autorskoprávní nedostatky

Soubor nebo stránka mohou být navrženy na smazání na Commons:Žádosti o smazání v následujících případech:

 • Soubor/stránka má nejasný autorskoprávní status ale postup popsaný v sekci Chybějící licenční informace nelze použít.
 • Soubor/stránka porušuje pravidla licencování způsobem, který není jasným porušením autorského práva.

Ochrana soukromí

Obecná šablona {{Speedydelete}} se používá v případě, kdy není vhodná k označení pro rychlé smazání žádná z konkrétních šablon. Nezapomeňte vyplnit důvod – {{speedydelete|Důvod}}. Mezi takové případy patří:

Porušení Pravidla ochrany osobních údajů.

Mimo zaměření projektu

Soubory/stránky mimo zaměření projektu by měly být zařazeny mezi Žádosti o smazání.

Nevyužitelnost pro edukační účely

Platí pro případy, kdy soubor není prakticky využitelný pro edukační účely. Příkladem takových souborů mohou být:

 • Soukromá fotoalba (fotky z párty, fotky autora a jeho přátel, sbírky fotek z dovolené atd.). Na internetu je množství jiných stránek, kam lze nahrát takovéto fotky pro vlastní potřebu, například Flickr. Soukromé kolekce fotografií nejsou edukační, ani když jsou vystaveny v galerii na uživatelské stránce účtu na Commons, ani nikde jinde.
 • Vlastní umělecká autorská tvorba bez zjevného edukačního významu.
 • Soubory, které edukačně nerozšiřují stávající sbírku souborů na dané téma, zejména pokud jsou nízké kvality.

Vlastní propagace, vandalismus

 • Reklama nebo vlastní propagace. (COM:ADVERT)
 • Soubory vytvoření a/nebo načtené s cílem vandalismu nebo útoku. Pozor - symboly či styly, které jsou spojovány s nacionalistickými, náboženskými či rasistickými konflikty nemusí spadat mimo zaměření projektu pouze proto, že mohou být pro někoho urážlivé. Za předpokladu, že nejsou zakázány zákonem hostitele a splňují edukační podmínku (mohou být například použity v článku dokumentujícím nenávistné hnutí), měly by být ponechány. (COM:VAND)

Společenské otázky

Fotografie rozpoznatelných osob

Commons respektuje práva osob na našich fotografiích a cítí morální povinnost zacházet s nimi eticky nezávadně. To znamená, že některé fotografie jsou na Commons nepřijatelné, pokud neexistuje výslovný souhlas zobrazované osoby. Vizte Commons:Fotografie rozpoznatelných osob.

Mazání ze zdvořilosti

I když pro to nemusí být právní či předpisové důvody, můžeme se na Commons někdy "rozhodnout" smazat obrázek coby gesto dobré vůle, například vůči fotografovi, který udělal chybu. Navrhovaná pravidla najdete na stránce Commons:Courtesy deletions.

Údržba

Obecně: rychlé smazání

Obecná šablona {{Speedydelete}} se používá v případě, kdy není vhodná k označení pro rychlé smazání žádná z konkrétních šablon. Nezapomeňte vyplnit důvod – {{speedydelete|Důvod}}. Mezi takové případy patří:

Soubory
 • poškozené, infikované virem, neúmyslně prázdné, atd. (v případě pochybností zařaďte mezi žádostí o smazání jako neznámý formát/obsah)
 • již v minulosti smazané podle pravidel mazání na Commons
 • načtené pouze za účelem vandalismu, osobních útoků a/nebo spamu
Stránky
 • prázdné a bez významné historie
 • zjevně nesmyslné, testovací nebo vandalské
 • uživatelské stránky nebo podstránky, jejichž smazání navrhl samotný uživatel
 • uživatelské stránky nebo podstránky neexistujícího uživatele
 • přesměrování, na jehož místo má být umístěna jiná stránka
 • přesměrování na neexistující stránku
 • kategorie, které nemají žádný obsah nebo obsahují jen zařazení do nadřazené kategorie, a ani v budoucnu nelze jejich využití očekávat
 • diskusní stránky k již neexistujícím stránkám nebo souborům (pokud neobsahují jiný zachováníhodný obsah)

Obecně: nominace na smazání

Soubor nebo stránka mohou být navrženy na smazání pokud:

Potíže se jménem

 • Není správné nahrávat soubory znovu kvůli změně jména. K přejmenování souborů použijte šablonu {{rename|new_name|numeric rationale|additional reason}}.

Duplikáty

Pokud jde o soubor stejného typu a jste si jisti, že má přesně stejný obsah (barvy, kvalita atd.), označte jej šablonou {{duplicate|Image:example.jpg}}, v níž jako parametr (Image:example.jpg) uvedete název souboru, který nahrazuje vámi označovaný duplicitní soubor.

Soubory, které nejsou stejného formátu nejsou duplikáty ale mohou být nadbytečné (viz níže) a musí projít žádostí o smazání.

Přesné duplikáty souboru jsou vypsány na konci stránky pomocí softwaru MediaWiki.

 • Bitmapové (PNG, JPEG nebo GIF) soubory nahrazené vektorovou grafikou nejsou považovány za přesné duplikáty, aby mohly být smazány formou rychlého smazání. Takové soubory by měly být zařazeny mezi žádosti o smazání, aby o nich mohlo být rozhodováno případ od případu.
 • Zvláště pečlivé by mělo být rozhodování pokud se formáty různí: je například běžné a k užitku mít PNG i JPEG verzi stejného obrázku protože – kvůli dlouhotrvajícímu nedostatku nástroje vytvářejícího náhledy – náhledy JPEG souborů jsou lepší. Soubory formátu JPEG ale nejsou bezztrátové, takže opakované editování JPEG souboru degraduje jeho kvalitu, což není u PNG problém. Tudíž mít PNG určené k další editaci a JPEG pro samotné zobrazení může být oprávněné.
 • Pokud byl jeden z duplikátů obrázku nahrán autorem, nechejte ten a přesměrujte ostatní.
 • Pokud jsou na různých stránkách obrázku různé popisky, ujistěte se, že jsou zachovány všechny relevantní informace v popisu ponechané kopie.
 • Po smazání duplikátu přesměrujte smazané jméno souboru pokud není zavádějící nebo pokud byl soubor nahrán jen krátce. (Tímto se zamezí přerušení funkčnosti odkazů u externích uživatelů obrázků.)

Poznámka: pokud je dílo velmi podobné (nebo totožné) jinému, ale není to přesný duplikát, jde o "nadbytečný" soubor, který požaduje rozdílný proces. Viz níže.

Zbytečný soubor / špatná kvalita

Soubory zbytečné nebo nekvalitní mohou být mazány pouze případ od případu poté, co jsou běžným způsobem zařazeny mezi žádosti o smazání. Tam uveďte důvody, proč určitý obrázek považujete za zbytečný nebo podřadný ve srovnání s jiným (pro bližší informace v angličtině viz Commons talk:Superseded images policy).

Než zažádáte o smazání souboru ve špatné kvalitě, ujistěte se, že tento soubor není již nikde používán pomocí nástroje GlobalUsage. Můžete nahradit výskyty souboru na lokálních projektech lepší verzí podle tamních pravidel. Pokud po vypršení lhůty pro diskuzi je shoda pro smazání a soubor stále není užíván, může být smazán.

Template Usage
For speedy deletion
{{Duplicate}} For files that are exactly the same or scaled down.
{{Bad name}} Use this one if YOU have uploaded a file under a bad name.
For replacement
{{Superseded}} If a better file of the same theme was uploaded.
{{SupersededPNG}} Use for GIF & JPEG that have been superseded by PNG.
{{Vector version available}} Use for PNG, GIF & JPEG that have been superseded by SVG.
{{Technically replaced}} Use for SVG (usually) that have been replaced with an inferior file.
{{Original}} To protect the original file.

V případě zbytečné stránky (ne souboru) zvažte, zda z něj nelze udělat přesměrování (redirect) na vhodnější stránku.

Bližší popis procedur

Rychlé smazání

Viz také : Commons:Podmínky pro rychlé smazání.

Určité případy vyžadují rychlé smazání a správce může stránky, obrázky nebo jiné soubory smazat ihned. Pro určité případy existují specifické značky (viz výše). Pro ostatní situace slouží obecná šablona {{Speedydelete}}. Nezapomeňte jako parametr uvést důvod: {{speedydelete|důvod smazání}} (viz Commons:Podmínky pro rychlé smazání pro přijatelné důvody).

Šablona {{Copyvio}} je často používané označení souborů, které jsou zřejmým, nesporným porušením autorských práv. Umístěte šablonu na začátek stránky souboru pomocí: {{copyvio|1=Důvod|source=URL}}. Parametr source (zdroj) je nepovinný. Po uložení klikněte v šabloně na Kliknutím sem rozbalíte podrobné instrukce a zkopírujte zobrazenou {{Copyvionote}} šablonu k uvědomění na konec diskuzní stránky uživatele, který soubor načetl. Nová sekce se vytvoří automaticky.

Takto označený soubor nebo stránku některý ze správců v brzké době smaže. Pokud nesouhlasíte s rychlým smazáním, vyměňte šablonu za žádost o běžné smazání (viz níže). Vždycky si před smazáním ověřte, že všechny lokální odkazy na soubor nebo stránku jsou správné a aktuální. Stránky a soubory označené k rychlému smazání jsou automaticky řazeny do kategorie Candidates for speedy deletion a jejích podkategorií.

Nezapomínejte: Před „rychlým smazáním“ souboru se ujistěte, že šablona byla umístěna v souladu s těmito pravidly. Pokud ne, šablonu vyměňte za správnou nebo odstraňte. Vždy zkontrolujte historii, zda správný popis obrázku nebyl poškozen vandalismem.

U souborů navržených k rychlému smazání se doporučuje, ale nevyžaduje ověřit pomocí GlobalUsage, zda není použit v projektech Wikimedia.

Označení ke smazání

Pokud je se souborem nějaký autorskoprávní problém, může být označen určitým štítkem a pokud není problém vyřešen během určité doby (obvykle 7 dní), může být soubor smazán. Příkladem budiž výše uvedený případ Chybějící licenční informace.

Řádné smazání

Udělátko AjaxQuickDelete, které je v základu zapnuté, přidává odkaz na Navrhnout na smazání do levého menu “Nástrojů”. (Požaduje Javascript)

Proces „řádného smazání“ zahrnuje založení diskuze o smazání na samostatné stránce, pro kterou existuje vzorové schéma a vložení této diskuze na Commons:Žádosti o smazání. V levém menu nástrojů je k dispozici odkaz „Navrhnout na smazání“ (vyžaduje Javascript), který ulehčuje proces vkládání souborů/stránek na Commons:Žádosti o smazání. Toto je možné provést také ručně: soubor/stránka je označen ke smazání vložením šablony {{delete|důvod|day=29|month=září|year=2022}} (změňte důvod za váš) a následně musí být vložen na Commons:Žádosti o smazání. Uživatel, který soubor nahrál by měl být o možném smazání vyrozuměn.

Soubor/stránka může být smazána správcem pokud byly v diskuzi uvedeny dostatečně dobré důvody. Vždy se ujistěte, že všechny lokální odkazy na soubor či stránku jsou opraveny a aktuální. Při mazání souboru z žádostí o smazání je dobrým zvykem použít nástroj GlobalUsage a odebrat užití souboru. Více informací lze najít na Commons:Žádosti o smazání a soubory/stránky navržené na smazání jsou zařazeny v kategorii Category:Deletion requests.

Pokud potřebujete navrhnout vícero položek ke smazání ze stejného důvody (hromadná žádost), navštivte podstránku Commons:Deletion requests/Mass deletion request.

Běžné žádosti o smazání jsou samostatné stránky, které jsou transkludovány na jiných stránkách. Pokud tedy potřebujete vložit jednu či více kategorií do žádosti o smazání, měli byste vložit kategorii či kategorie ve wikitextu mezi <noinclude> a </noinclude> aby se tyto vztahovaly pouze k požadované žádosti o smazání. Viz též Help:Noinclude, includeonly, and onlyinclude.

Uzavření

Žádosti mohou být obecně uzavřeny správce po sedmi dnech. Žádosti o smazání souborů zjevně porušujících autorská práva mohou být uzavřeny dříve. Komplikované a problematické žádosti (například mnohokrát užívaných šablon) mohou být otevřené déle – v případě potřeby i několik měsíců. Nesprávci mohou uzavřít žádost o smazání s výsledkem ponecháno pokud mají dostatečně dobré pochopení procedury mazání a pokud takové uzavření není sporné. Pokud máte pochyby, nedělejte to.

Kromě toho žádný uživatel/ka nemůže uzavřít žádost o smazání jako „ponecháno“, pokud obsahuje soubory, které sám nahrál/a.

Správci jsou vyzýváni k ověření toho, zda byl nahravatel vyrozuměn s probíhající žádostí o smazání (pokud je však obrázek zřejmým porušením pravidel, může být smazán procesem rychlého smazání).

Stránky žádostí o smazání jsou uzavřeny vložením šablony {{Delh}} (HlavičkaSmazání) na její začátek a podepsaným shrnutím výsledku „ponecháno“ nebo „smazáno“ mezi vodorovnou čárou ---- a šablonou {{Delf}} (PatičkaSmazání) na jejím konci. U ponechané stránky může být na její diskuzní stránce použita šablona {{Kept}} jako ukazatel na uzavřenou žádost o smazání.

Námitky

Pokud nesouhlasíte s nesmazáním souboru, můžete se nejdříve obráti na správce, který diskuzi o smazání uzavřel. Pokud věříte, že došlo k chybnému smazání, můžete požádat o revizi smazání na Commons:Undeletion requests.

Pokud došlo ke správnému rozhodnutí podle aktuálních pravidel licensování a zaměření projektu, můžete vyjádřit nespokojenost na tamní diskuzní stránce.

Kategorie

Pokud je potřeba kategorii přejmenovat na lepší název nebo sloučit jako duplicitní kategorii, můžete zažádat o změnu vložením šablony {{move|cílové jméno kategorie|důvod|datum}}. Neodstraňujte prosím obsah takových kategorií, protože to obecně vede ke složitějšímu ověřování, zda nejde o vandalismus nebo zbytečné vyprazdňování kategorií. Pokud jméno opuštěné (vyprázdněné) kategorie není nesprávné, s překlepem nebo zavádějící, neměla by být smazána ale „přesměrována“ pomocí šablony {{category redirect|nové jméno}} nebo změněna na rozcestník pomocí {{Disambig}}. Chybně napsané nebo zavádějící vyprázdněné staré kategorie mohou být rychle smazány. Viz Commons:Přejmenování kategorie. Kategorie, které jsou prázdné a očividně do budoucna neužitečné (pravděpodobně nikdy smysluplně použité) mohou být obecně smazány pomocí rychlého smazání. Shrnutí smazání by mělo pokud možno obsahovat kliknutelný odkaz na kategorii (kategorie) kam byl původní obsah přesunut.

Pokud se nejedná ani o jeden z uvedených případů, můžete vytvořit záznam o kategorii na Commons:Kategorie k prodiskutování (instrukce jak postupovat v odkazu).

Související stránky